Polityka Cookies

by admin

I. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.fajnedziecko.pl, umieszczonych w Panelu Użytkownika (dalej: Serwis) oraz określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Fajnedziecko.pl.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

II. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności będzie mowa o:

 Administratorze – oznacza Fajnedziecko.pl, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.fajnedziecko.pl.

 Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa świadczone będą usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta została Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

III. Cel zbierania danych

1. Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Użytkowników oraz ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celu logowania do Serwisu, komunikacji z Użytkownikiem, a dodatkowo w celach marketingowych i promocji.

2. Administrator danych ze względu cele wskazane w pkt. 1 powyżej, upoważniony jest do przetwarzania następujących danych osobowych Użytkownika:

a) imię, nazwisko, nazwę (firmę) przedsiębiorcy,

b) adres zameldowania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

c) adres wykonywania działalności,

d) adresy elektroniczne,

e) nr NIP,

f) nr REGON,

g) nr PESEL,

h) nr rachunku bankowego,

i) nr telefonu kontaktowego.

3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w okresie obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym do rozliczeń oraz dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy, a także w zakresie dopuszczonym do przetwarzania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa lub Umowy.

IV. Prawo dostępu do danych

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: info@fajnedziecko.pl.

V. Dostęp do danych osób trzecich

1. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane podmiotom nieuprawnionym, w szczególności reklamodawcom. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2. Informacje handlowe o treści o charakterze reklamowym, marketingowym związane z działalnością gospodarczą Administratora przekazywane są Użytkownikowi wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody, którą Użytkownik w każdym czasie może cofnąć.

VI. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VII. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia

Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

VIII. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i.dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii.rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii.zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv.zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i.utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii.poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii.optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i.dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i.tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i.Google Plus one Cookie

ii.Facebook Connect

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

i.Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

IX. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

X. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw Użytkownika.

XI. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora info@fajnedziecko.pl

XII. Zmiana polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.