Babysenses (konkurs)

by fajnyrodzic

Baby Senses to producent kontrastowych zabawek, mat i akcesoriów dla niemowląt. Produkty projektowane są tak, aby wspierać rozwój kilku zmysłów jednocześnie. Kontrastowe wory rozwijają wzrok, różnorodne faktury tkanin pobudzają zmysł dotyku, a szeleszczące i grzechoczące elementy stymulują słuch. Wzory, oparte o wyniki badań nad wzrokiem niemowląt, są dostosowane do ich percepcji wzrokowej.

Baby Senses - kontrastowe maty dla niemowląt

Baby Senses - kontrastowe akcesoria dla niemowląt

Baby Senses - kontrastowe akcesoria dla niemowląt

Baby Senses - kontrastowe akcesoria dla niemowląt

Baby Senses - kontrastowe zabawki dla niemowląt

Wraz z Baby Senses przygotowaliśmy dla Was konkurs na naszym fanpage’u na Facebooku. 

ZASADY KONKURSOWE

– polub nasz fanpage na Facebooku: facebook.com/fajnedziecko

–  w komentarzu pod grafiką konkursową odpowiedz na pytanie: „Jak umilacie sobie rodzinne podróże?

 Konkurs trwa od 20 do 25 grudnia 2016 r.

NAGRODY

Spośród Waszych odpowiedzi, wybierzemy jedną, naszym zdaniem najciekawszą i nagrodzimy matą samochodową Happy Trip (dostępną tutaj) którą następnie prześlemy do Zwycięzcy na wskazany adres. Zwycięzcę ogłosimy na Facebooku w ciągu 48 godzin od zakończenia konkursu.

Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników, podać nam adres do wysyłki Nagrody.

Poniżej znajdziecie szczegółowy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU „Jak umilacie sobie rodzinne podróże?” (dalej Regulamin)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Jak umilacie sobie rodzinne podróże?” (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony przez blog www.fajnedziecko.pl (dalej „Organizator”) we współpracy z firmą Baby Senses (dalej „Współorganizator”).

3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 20.12.2016 r., a zakończenie w dniu 25.12.2016 r.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w ciągu 48 godzin od zakończenia Konkursu na fanpage’u Organizatora: facebook.com/fajnedziecko

7. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem bloga www.fajnedziecko.pl i jego serwisów społecznościowych.

8. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat (dalej „Uczestnik”).

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

9. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić wszystkie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na blogu www.fajnedziecko.pl oraz zaakceptować Regulamin Konkursu

b) wykonać zadanie konkursowe polegające na tym, aby umieścić pod wskazanym na stronie konkursowej linkiem odpowiedź na pytanie: „Jak umilacie sobie rodzinne podróże?” (dalej „Zadanie Konkursowe”)

c) polubić fanpage Fajnedziecko.pl na Facebooku: facebook.com/fajnedziecko

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, obrażających uczucia religijne lub treści sprzecznych z prawem.

11. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) podaje nieprawdziwe dane;

b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

12. Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.
13. Uczestnik udziela Organizatorowi i Uczestnikowi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów (słownych), które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń#o do ilości i nakładu;

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementami w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, wyświetlanie na ekranach w innych aktywności reklamowych Klienta, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.


NAGRODY

W Konkursie przyznana będzie jedna nagroda: mata samochodowa Happy Trip, o wartości 119 PLN (dalej „Nagroda Główna”).

14. Nagrody Główne mogą być zrealizowane wyłącznie przez Zwycięzców Konkursu, nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

15. Nagrody Główne mogą być zrealizowanie wyłącznie w następujący sposób:

a) Zwycięzca prześle do Organizatora adres pod który należy wysłać Nagrodę Główną. 

b) Czas na przesłanie adresu do wysyłki do Organizatora wynosi 14 dni od momentu ogłoszenia Zwycięzcy.

16. W wartość Nagrody Głównej nie należy wliczać kosztów przesyłki. Koszty przesyłki ponosi Organizator.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

17. Organizator będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe według własnego uznania, uwzględniając: tematykę, adekwatność, oryginalność i walory artystyczne marek wymienionych w Zadaniach Konkursowych oraz w sposób arbitralny wybierze zwycięzców.

18. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do Nagrody, a dana Nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

19. Ze zwycięzcami Konkursu, Organizator skontaktuje się na Facebooku w ciągu 14 dni roboczych od dnia publikacji listy zwycięzców.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

20. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane pocztą pod wskazany przez Zwycięzcę adres, na koszt Organizatora. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.

21. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

22. Nagrody Konkursu, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

24. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

25. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na blogu www.fajnedziecko.pl

Może Ci się spodobać