KONKURS FOTOGRAFICZNY – Wygraj voucher na zagadki!

by fajnyrodzic

W poprzednim wpisie zaprezentowaliśmy Wam opcję na spędzenie z dzieckiem ekscytującego popołudnia, a mianowicie wypożyczenie zestawu zagadek z Challenge Accepted. Idziemy krok dalej i zachęcamy Was do udziału w naszym facebookowym konkursie. Do wygrania mamy 5 voucherów na zagadki!

ZASADY KONKURSUNajlepsze zdjęcie detektywistyczne

– polub naszą stronę na Facebooku: facebook.com/fajnedziecko

–  w komentarzu pod grafiką konkursową umieść zdjęcie detektywistyczne z krótkim opisem

Konkurs trwa od 19 do 30 kwietnia 2016 r.

NAGRODY

Spośród Waszych odpowiedzi wybierzemy pięć, naszym zdaniem najciekawszych i nagrodzimy voucherami na zestawy zagadek z Challenge Accepted – zagadki można wypożyczyć na ul. Wiślnej 4/6 w Krakowie. Wartość jednego vouchera wynosi 100 PLN. Voucher nie obejmuje ewentualnych kosztów wysyłki wspomnianych zestawów. Bez dodatkowych kosztów, vouchery można zrealizować jedynie w Krakowie.

Zwycięzcę ogłosimy na Facebooku w ciągu 48 godzin od zakończenia konkursu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fot. fajnedziecko.pl

REGULAMIN KONKURSUNajlepsze zdjęcie detektywistyczne” (dalej Regulamin)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przewidziany regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Najlepsze zdjęcie detektywistyczne” (dalej „Konkurs”).

2. Konkurs jest prowadzony przez blog www.fajnedziecko.pl (dalej „Organizator”) we współpracy z Challenge Accepted (dalej „Współorganizator”).

3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 19.04.2016 r., a zakończenie w dniu 30.04.2016 r.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w ciągu 48 godzin od zakończenia Konkursu na fanpage’u Organizatora: facebook.com/fajnedziecko

7. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem bloga www.fajnedziecko.pl i jego serwisów społecznościowych.

8. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat (dalej „Uczestnik”).

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

9. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić wszystkie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na blogu www.fajnedziecko.pl oraz zaakceptować Regulamin Konkursu

b) wykonać zadanie konkursowe polegające na tym, aby pod wskazanym na stronie konkursowej linkiem umieścić w komentarzu zdjęcie detektywistyczne z krótkim opisem (dalej „Zadanie Konkursowe”)

c) polubić fanpage Fajnedziecko.pl na Facebooku: facebook.com/fajnedziecko

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, obrażających uczucia religijne lub treści sprzecznych z prawem.

11. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) podaje nieprawdziwe dane;

b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

12. Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.
13. Uczestnik udziela Organizatorowi i Uczestnikowi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów (słownych), które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń#o do ilości i nakładu;

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, wyświetlanie na ekranach w innych aktywności reklamowych Klienta, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

NAGRODY

W Konkursie przyznanych będzie pięć nagród – pięć Voucherów uprawniających do wypożyczenia jednego z dwóch zestawów zagadek dostępnych w Challenge Accepted na ul. Wiślnej 4/6 w Krakowie (dalej „Nagroda Główna”).

14. Nagrody Główne mogą być zrealizowane wyłącznie przez Zwycięzców Konkursu, nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

15. Nagrody Główne mogą być zrealizowanie wyłącznie w następujący sposób:

a) Zwycięzca prześle do Organizatora adres e-mail bądź adres zamieszkania, pod który należy wysłać Nagrodę Główną: voucher w wersji elektronicznej lub tradycyjnej papierowej.

b) Czas na przesłanie adresu do wysyłki do Organizatora wynosi 14 dni od momentu ogłoszenia Zwycięzcy.

c) Bez dodatkowych kosztów Voucher można zrealizować jedynie w siedzibie Współorganizatora – Challenge Accepted ul. Wiślna 4/6 w Krakowie, na zasadach opisanych na stronie internetowej: http://accepted.pl/pl/home (Zestaw wypożyczamy na dwie doby – odbiór zestawu po godzinie 14:00, zwrot do 13:00)

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

16. Organizator będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe według własnego uznania, uwzględniając: tematykę, adekwatność, oryginalność i walory artystyczne zawarte w Zadaniach Konkursowych oraz w sposób arbitralny wybierze zwycięzców.

17. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do Nagrody, a dana Nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

18. Ze zwycięzcami Konkursu, Organizator skontaktuje się na Facebooku w ciągu 14 dni roboczych od dnia publikacji listy zwycięzców.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

19. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane pod wskazany przez Zwycięzcę adres: e-mial (Vouchery w wersji elektronicznej) lub zamieszkania (Vouchery w wersji tradycyjnej papierowej), na koszt Organizatora. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany potwierdzić odbiór Nagrody.

20. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

21. Nagrody Konkursu, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

23. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

24. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na blogu www.fajnedziecko.pl

 

Może Ci się spodobać