Wygraj zakupy z DaWandą!

by fajnyrodzic

Cześć, przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym można wygrać dwa „bony zakupowe” o wartości 100 PLN do realizacji w sklepie DaWanda. DaWanda, jak pisaliśmy ostatnio, to największa w Europie społeczność zrzeszająca twórców handmade. Zapewniamy Was, że już w 10 minut, znajdziecie tam produkty, które będziecie chcieli mieć.

ZASADY KONKURSOWE

Przejdźmy do szczegółów. Jako, że i my i DaWanda lubimy promować polskich twórców, konkurs będzie się z tym wiązał. Zasady są proste:

– polub sklep DaWanda na Facebooku: facebook.com/dawanda.polska

– wejdź na naszą stronę na Facebooku: facebook.com/fajnedziecko i w komentarzu pod grafiką konkursową odpowiedz na pytanie: „Jaką polską markę oferującą produkty dla dzieci polecasz i dlaczego?” (marka podana w odpowiedzi nie powinna być wcześniej prezentowana na blogu www.fajnedziecko.pl, tutaj wystarczy użyć naszej wyszukiwarki).

 Konkurs trwa od 26 marca do 2 kwietnia 2014 r.

 

NAGRODY

Spośród Waszych odpowiedzi, wybierzemy dwie naszym zdaniem najciekawsze i nagrodzimy bonami zakupowymi o wartości 100 PLN, które będziecie mogli wykorzystać w sklepie DaWanda na następujących warunkach:

– w ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników, zwycięzca przesyła do nas link do wybranego produktu, którego wartość nie przekracza 100 PLN (może to być kilka produktów, jeżeli pochodzą od tego samego sprzedawcy)

– my przekażemy tę informację do DaWandy, a oni prześlą Wam nagrody.

 

Poniżej znajdziecie szczegółowy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj zakupy z DaWandą” (dalej Regulamin)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Wygraj zakupy z DaWandą” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs jest prowadzony przez blog fajnedziecko.pl (dalej „Organizator”) we współpracy ze sklepem internetowym pl.dawanda.com (dalej „Współorganizator”).
 3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
 5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 26.03.2014 r., a zakończenie w dniu 2.04.2014 r.
 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem bloga www.fajnedziecko.pl i jego serwisów społecznościowych.
 7. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i mająca ukończone 18 lat (dalej „Uczestnik”).
 8. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w dwuosobowym składzie (dalej „Komisja”): 1 (jedne) przedstawiciel Organizatora; 1 (jeden) przedstawiciel Współorganizatora.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić wszystkie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:

a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na blogu www.fajnedziecko.pl oraz zaakceptować Regulamin Konkursu;

b) wykonać zadanie konkursowe polegające na tym, aby umieścić pod wskazanym na stronie konkursowej linkiem odpowiedź na pytanie: „Jaką polską markę oferującą produkty dla dzieci polecasz i dlaczego?” (marka podana w odpowiedzi na pytanie konkursowe nie powinna być wcześniej prezentowana na blogu www.fajnedziecko.pl)

(dalej „Zadanie Konkursowe”)

c) polubić profil DaWandy na Facebooku: https://facebook.com/dawanda.polska

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego, w szczególności w przypadku zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem.
 2. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

a) podaje nieprawdziwe dane;

b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią

nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

 1. Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi i Klientowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów (słownych), które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń#o do ilości i nakładu;

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementami w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, wyświetlanie na ekranach w innych aktywności reklamowych Klienta, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.

NAGRODY

 1. W Konkursie przyznawane będą dwie nagrody główne: bony zakupowe o wartości 100 PLN do wykorzystania w sklepie internetowym http://pl.dawanda.com/ (dalej „Nagroda Główna”).
 2. Nagrody Główne mogą być zrealizowane wyłącznie przez Zwycięzców Konkursu, nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 3. Nagrody Główne mogą być zrealizowanie wyłącznie w następujący sposób:

a) Zwycięzca prześle do Organizatora link do wybranego produktu (lub produktów, jeżeli pochodzą od jednego sprzedawcy) dostępnego w sklepie internetowym http://pl.dawanda.com/ którego wartość nie będzie przekraczać Nagrody Głównej, tzn. 100 PLN. Razem z linkiem do produktu, Zwycięzca prześle także adres pod który należy wysłać Nagrodę Główną. 

b) Czas na przesłanie wyżej wspomnianej listy produktów do Organizatora wynosi 14 dni od momentu ogłoszenia listy zwycięzców.

 1. W wartość Nagrody Głównej nie należy wliczać kosztów przesyłki. Koszty przesyłki ponosi Współorganizator.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe według własnego uznania, uwzględniając: tematykę, adekwatność, oryginalność i walory artystyczne marek wymienionych w Zadaniach Konkursowych oraz w sposób arbitralny wybierze zwycięzców.
 2. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do Nagrody, a dana Nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Ze zwycięzcami Konkursu, autorzy bloga fajnedziecko.pl skontaktują się na Facebooku w ciągu 14 dni roboczych od dnia publikacji listy zwycięzców.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane pocztą pod wskazany przez Zwycięzców adres, na koszt Współorganizatora. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody Konkursu, które nie zostały rozdysponowane wśród zwycięzców z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na blogu www.fajnedziecko.pl

Może Ci się spodobać